maandag 16 december 2013

Verzamelpost: updates en oproepen over ervaringsdeskundigheid & zelfbeheer

In de laatste week voor kerstmis een verzamelpost met kleine updates en korte oproepen.

Onderzoek oud-bewoners Je Eigen Stek, oproep stagiaires sociaal werk/sociale wetenschappen

De HvA en Eropaf! & Co u.a. gaan samen onderzoek doen naar de oud bewoners van Je Eigen Stek JES is een doorstroomvoorziening voor voormalig dak- en thuislozen in zelfbeheer. Naar de werking van de voorziening is door de HvA en het Trimbos onderzoek gedaan (zie voor rapporten en andere info deze overzichtspagina). De uitkomsten zijn samengevat in deze presentatie.

Voor dit onderzoek zoeken wij stagiaires sociaal werk/sociale wetenschappen die i.h.k.v. hun scriptie of naast hun studie mee willen werken aan het onderzoek. Binnen het onderzoek werk je samen met een ervaringsdeskundige, onder begeleiding van ervaren onderzoekers, om contact te zoeken met zoveel mogelijk van de circa 60 oud-bewoners. Doel is hen te bevragen over hun huidige leven en de toegevoegde waarde van hun verblijf in JES. Taken zijn voornamelijk: meewerken aan het ontwerpen van een vragenlijst, pro-actief en creatief werven van respondenten (vd 60), interviews afnemen (open en gestructureerd) en data-analyse. Er zijn mogelijkheden om je scriptie aan dit onderwerp en onderzoek te koppelen. Subonderwerpen voor je scriptie zouden dan bijvoorbeeld kunnen zijn: sociale integratie, dagbesteding, etc. Looptijd: januari/ februari werving, maart en april dataverzameling, daarna analyse.
(JES).

Voor meer informatie en aanmelden: a.huber@hva.nl 

Verhalen van de straat gaat van start - deelnemers gezocht

In januari beginnen we met project 'Verhalen van de straat'. Zes tot acht (voormalig) dak- en thuislozen krijgen van de Verhalenman (Karel Baracs) een cursus verhalen vertellen. Dinsdag 14-1-14 om 14:00 beginnen we met een publieke startbijeenkomst. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Karla Nijnens. Voor in de agenda: het verhalenfestival waar cursisten hun verhaal vertellen is op 21 maart 2014, de start van de lente. Voor meer informatie klik hier.
Ter inspiratie, onlangs heeft Jamal Mechbal, oud-voorzitter en tegenwoordig secretaris bij JES zijn verhaal vertaald bij TEDx, hier terug te zien.

Who Knows?!: afronding & verder met ervaringsdeskundigheid

31 oktober j.l. hadden wij het slotsymposium van het RAAK-Who Knows?! project. Eerder verscheen op dit blog al het verslag van Henrike Kowalk, die ook het prachtige beeld van de voorkant van de duopublicatie maakte, ook rechtsboven op deze site te zien. Deze duopublicatie is samen met alle producten en andere informatie over ervaringsdeskundigheid hier te vinden. Hier is ook het Beroepscompetentieprofiel voor ervaringsdeskundigen te vinden van GGZ Nederland e.a. over kern, taken en competenties van ervaringsdeskundigen. Overigens is in de USA het Western Mass RLC ook bezig met een Declaration on peer roles.

Recentelijk is ook de vierde en laatste nieuwsbrief van het RAAK-Who Knows?! project verschenen, met naast vele andere onderwerpen, ook de aankondiging van het eerste Amsterdamse documentaire festival over ervaringsdeskundigen. Verder aandacht voor de betrokkenheid van studenten, bezoek uit het buitenland, tips uit de praktijk en meer.

Tijdens het slotsymposium is in een op de toekomst gerichte workshop met vertegenwoordigers van de betrokken organisaties gesproken over hoe we vorm willen geven aan verdere ontwikkeling en samenwerking.  Gesproken is over een nieuw stedelijk samenwerkingsverband waarbinnen de krachten gebundeld kunnen worden. Daarmee wordt de basis onder de verschillende initiatieven binnen organisaties steviger en wordt gezamenlijk gewerkt aan ontwikkeling en versteviging van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Onderdeel hiervan is een fysieke plek, waar (aspirerende) ervaringsdeskundigen elkaar kunnen ontmoeten, opleidingen kunnen volgen en intervisie en supervisie kunnen krijgen. Daarbij kunnen we ons laten inspireren door projecten uit binnen- en buitenland, waar zorgorganisaties, cliëntorganisaties en onderwijsinstituten gezamenlijk optrekken, zoals bijvoorbeeld Markieza in Eindhoven. Een eerste concrete stap is dan ook om gezamenlijk op bezoek te gaan bij deze organisatie ter inspiratie. De komende maanden gaan we met elkaar werken aan het ontwerp en het ontwikkelen van dit initiatief.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er in de tussentijd niks gebeurt. Naast alle lopende ontwikkelingen en praktijken wordt ook samengewerkt aan de verdere implementatie in de praktijk. Ter ondersteuning daarvan is de HvA een aanvraag aan het indienen, samen met praktijkpartners, gericht op de ondersteuning van de implementatie van WRAP en het ontwikkelen van een train-de-trainer opleiding voor ervaringsdeskundigen. Daarnaast is begin dit jaar deze website, krachtwerkontour.nl, gestart. Naast nieuws en updates is ook een steeds groeiend naslagwerk onderdeel, bestaand uit rapporten, artikelen, films, onderwijsmodulen en links naar organisaties. De komende jaren gaan we dit met elkaar verder ontwikkelen en vullen.

De doelstelling waarmee het RAAK-Who Knows?! project is gestart blijft dan ook de komende jaren gelden voor het netwerk: samen werken aan de ontwikkeling van de inzet van ervaringsdeskundigheid gericht op herstelondersteuning.

woensdag 20 november 2013

Who Knows?! viert resultatenOp 31 oktober was het zover. Het Who Knows?! project werd afgesloten met een feestelijk symposium. We blikten terug en vooruit. Henrike Kowalk doet verslag.

Wat maakte dat mensen op 31 oktober bij elkaar kwamen in de Mozes en Aäronkerk en bijna twee uur op WC potten gingen zitten? Dagvoorzitter Arend Jan Heerma van Voss kondigde aan: het slotsymposium van het RAAK-project “Who knows?!”. Wat de WC potten betreft wist hij het ook even niet. Een aparte en misschien juist daarom geschikte plek om de resultaten van twee jaar onderzoek naar de inzet van ervaringsdeskundigen in de praktijk te presenteren.

Ervaringsdeskundigheid is een begrip dat men op steeds meer plekken tegenkomt. Maar hoe verloopt de inzet van ervaringsdeskundigen in de beroepspraktijk? Op welke wijze wordt gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigen? Wat zijn de ervaringen van beroepskrachten, ervaringsdeskundigen en cliënten? Een greep uit de vragen die aanleiding gaven tot verdieping.

Sommigen van het team achter de schermen traden op deze middag in het licht. Paulina Sedney, Max Huber, Eefje Driessen, Joep Holten, Elisa Passavanti en Rosalie Metze zijn docenten en onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam, die ondersteund werden door Lisette Desain, senior onderzoeker bij de HvA. Zij gaf een korte inleiding over het ontstaan van het project en de activiteiten. Daarna was het woord aan Joep Holten en Max Huber over de resultaten.

Uit de onderzoeken en ervaringen uit de praktijk kwam naar voren dat de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid (grotendeels) gezien en gewaardeerd wordt. Toch blijft de positie van ervaringswerkers een knelpunt. Vaak ontbreekt een functieomschrijving, zijn verwachtingen onduidelijk en voelen ervaringswerkers zich binnen een team op een eilandje. Logisch dat onderzoekers en aanwezigen zich afvragen of het niet beter is om twee ervaringswerkers in een team te plaatsen, zodat zij er niet alleen voor staan. Alleen komt dan bij mij de vraag op of kwantiteit inderdaad tot gelijkwaardigheid kan leiden. Een ander voorstel was het creëren van een zandbak voor ervaringsdeskundigen. Dit is een “plek” voor ervaringswerkers waar zij elkaar kunnen ondersteunen en uitwisselen over problemen waar ze in het team tegen aanlopen. Ook hier komt de vraag om de hoek in hoeverre dit de problemen binnen een team kan verhelpen.

Tijdens de presentatie en de gesprekken achteraf viel mij weer eens op dat het onderwerp ervaringsdeskundigheid altijd iets doet met mensen. Joep Holten vertelde hoe hij zich op gegeven moment is gaan afvragen in hoeverre hij gebruik maakt van ervaringskennis en zijn ervaringen inzet als docent. Inderdaad, wat betekent het “fenomeen” inzet van eigen ervaringen voor de werkwijze van reguliere professionals? Wat gebeurt er bij hen en wat gebeurt er met hun ervaringen? Zouden zij daar ook iets mee willen of helemaal niet? Zo ja, hoe zouden ervaringswerkers dat ervaren? Een ding is duidelijk, er zijn nog veel vragen en we moeten blijven uitwisselen.

De resultaten/producten van het RAAK-Who Knows?! project zijn:
Voor een volledig overzicht van de producten en andere informatie over ervaringsdeskundigheid zie de overzichtspagina.

Na de presentatie van de onderzoeksresultaten ging men in verschillende workshops verder praten over de inzet van ervaringsdeskundigen in het onderwijs, de WRAP, de toekomst van het Who Knows?! project, de evaluatie van de TOED en met verschillende praktijken. Volgens mij was iedereen opgelucht dat we eindelijk af konden van de WC potten. Tegen de borreltijd aan leek men nog steeds niet uitgeput over het onderwerp. Op die middag was het niet het orgelspel dat zachtjes door de kerk waarde, maar het harmonische geruis van de vele stemmen van de aanwezigen en het klankspel van glazen.

Al met al een inspirerende middag. Onderzoekers en deelnemers zijn het (voor zover bekend) erover eens dat het tijd is voor de volgende stap, oftewel de volgende fase. De afsluiting van het RAAK-project “Who knows?!” is een goed vertrekpunt voor de ontdekkingstocht die nu (nog) voor ons ligt.

vrijdag 8 november 2013

Uitnodiging studenten sociaal werk in de M.O. & GGZ 12 december 2013


Hoe ondersteun je herstel? Welke instrumenten en interventies zijn daarvoor beschikbaar? Wat kan je doen om participatie te stimuleren bij groepen bewoners? Wat betekend een ervaringsdeskundige collega voor jou? En hoe maak je de aansluiting in de wijk? Op steeds meer plekken in de maatschappelijke opvang en langdurige ggz spelen deze vragen. Dit biedt kansen en uitdagingen voor huidige en toekomstige sociaal werkers. De HvA wil studenten hierop goed voorbereiden en dit ook meehelpen ontwikkelen. Daartoe start in 2014 het uitstroomprofiel 'Integraal sociaal werk', waarbinnen we met studenten, werkveld, kenniscentrum en onderwijs gaan werken aan integrale vraagstukken en innovatieve aanpakken in het sociaal werk, in de wijk, maar ook juist in de langdurige hulpverlening, zoals de maatschappelijke opvang en de ggz, bij organisaties zoals het Leger des Heils, de Volksbond, HVO-Querido, Arkin, InGeest, etc.

In de aanloop naar dit programma willen wij graag samen met huidige stagiaires, deeltijd/duale studenten, praktijkbegeleiders en stagedocenten die in deze sector werken verkennen welke kansen en uitdagingen er zijn. Dit door de komende maanden, tot het einde van het schooljaar, drie bijeenkomsten te organiseren waar wij telkens een inspirerende spreker uitnodigen ter inleiding om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan. Het is dus niet alleen voor ons om input te krijgen, maar ook de bedoeling dat het voor jouw stage of werk een bijdrage heeft. De eerste bijeenkomst bereiden wij inhoudelijk voor, de inhoud van de tweede en derde bijeenkomst bepalen we samen met deelnemers. Tijdens de eerste bijeenkomst zullen voorbeelden gegeven worden van beloftevolle en inspirerende voorbeelden en besproken worden hoe deze in de dagelijkse praktijk van de deelnemers ingezet zouden kunnen worden.

Ben jij iemand die werkt / stage loopt /stagiaires begeleidt (vanuit de HvA of als praktijkbegeleider) in de maatschappelijke opvang of langdurige GGZ? Meld je dan aan voor de 1e bijeenkomst, op donderdag 12 december, van 15:00 tot 17:00, op de HvA (Wibautstraat 5a), door te mailen naar A.Huber@HvA.nl. We sluiten af met een borrel, dus het is ook een mooie gelegenheid om te netwerken. Kan je niet maar wil je wel op de hoogte blijven, kan dat natuurlijk ook. Mail dan naar hetzelfde adres. Ken jij iemand die aan dit profiel voldoet, wil je dan de uitnodiging doorsturen?

Aanwezigen krijgen de duo-publicatie 'Begrippenkader ervaringsdeskundigheid en aanverwante begrippen' en 'Ervaringen met ervaringsdeskundigheid', gebaseerd op onderzoek naar de inzet van ervaringsdeskundigheid in de ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang.

Hopelijk tot de 12e!

dinsdag 22 oktober 2013

CONFERENTIE ZELFBEHEER EN LUSTRUM JE EIGEN STEK

Verslag conferentie zelfbeheer en lustrum Je Eigen Stek


Hoera! Je Eigen Stek bestaat dit jaar vijf jaar. En dat is gevierd. Op 26 september zijn ruim zestig mensen van verschillende organisaties met verschillende achtergronden naar De Evenaar in Amsterdam gekomen. De Evenaar is niet voor niets gekozen. Het is een oude basisschool, dat nu wordt beheerd door de buurtbewoners en lokale ondernemers zelf. Verschillende buurtprojecten en burgerorganisaties huren een van de lokalen. De kleine verdiensten worden gebruikt om De Evenaar draaiende te houden. Ook een mooie vorm van zelfbeheer dus.

De dag begon met een heerlijke lunch voor de vroege vogels. De lunch was klaargemaakt door het werkproject Horeca van HVO-Querido. Eenmaal de lunch achter de kiezen en de rest aangekomen, nam iedereen plaats op de tribune. Allereerst werd het werkgroepje van JES bedankt voor hun inzet om de conferentie te organiseren. Daarna kwam Jamal, oud bewoner en voorzitter, nu ondersteuner van JES. Met zijn persoonlijk verhaal, weet hij een ‘filmisch’ beeld te schetsen van ‘het begin’ en ‘het einde’ van zijn dakloosheid. Het is bovendien een mooie aanzet tot de presentatie van de recente onderzoeksresultaten naar zelfbeheer, gepresenteerd door Mathijs Tuynman (Trimbos-instituut) en Max Huber (Hogeschool van Amsterdam). Het onderzoek borduurt voort op eerder onderzoek naar zelfbeheer en vormt een aanvulling op het huidige ‘Handreiking zelfbeheer in de maatschappelijke opvang’. Uiteindelijk wordt deze interventiebeschrijving opgenomen in de databank van Movisie.

Na een korte break konden de bezoekers deelnemen aan drie workshops: wonen in zelfbeheer, ondersteunen van zelfbeheer, en besturen en onderzoeken van zelfbeheer.

 

Wonen in zelfbeheer


Zelfbeheer doet in vergelijking met ‘reguliere’ instellingen een groter beroep op eigen kracht. Het geeft mensen vrijheid en het biedt perspectief. Mensen leren voor zichzelf denken, voor zichzelf op te komen en wordt er gebruik gemaakt van iemands potentie. Dit heeft een positief effect op eigen kracht en eigen waarde. In reguliere instellingen wordt er veelal voor je gedacht. Er wordt te weinig rekening gehouden met iemands verleden en persoonlijke ervaringen (krachten).

Binnen zelfbeheer hoef je jezelf minder te bewijzen ten opzichte van hulpverleners. Je mag fouten maken en krijgt de ruimte om ze zelf te herstellen. Medebewoners geven elkaar advies op basis van hun eigen en vaak gedeelde ervaringen. Dit werkt herstelbevorderend, daar waar in reguliere voorzieningen vaak te weinig vooruitgang wordt geboekt.

In zelfbeheer kun je je eigen beleid maken, uitvoeren en evalueren. Er is minder sprake van hiërarchie dan in reguliere instelling. Daar ben je meer gebonden aan voorgeschreven regels en worden er door anderen beperkingen opgelegd of voorwaarden gesteld.

Wonen in zelfbeheer voelt als een ‘thuis’. Als je het (t)huis verlaat is er minder kans op terugval.

Er zijn ook een aantal verbeterpunten:
  1. Meer stabiliteit creëren in uitstroom/doorstroommogelijkheden.
  2. Lotgenotencontact leidt niet automatisch tot verbondenheid onder bewoners, hier zal meer aandacht voor kunnen zijn.
  3. Meer kennisdeling rondom zelfbeheer, bijvoorbeeld door middel van platform.


Ondersteunen van zelfbeheer


In deze workshop zijn drie centrale vragen gesteld: 1) Hoe faciliteer je een stimulerende omgeving?; 2) Hoe legitimeer je je handelen?; 3) Hoe voorkom je machtsongelijkheid?

Bij de eerste vraag werden voornamelijk antwoorden gegeven die gingen over het contact met de bewoners. Het leren kennen van de bewoner en het inzien van zijn/haar kwaliteiten en mogelijkheden. Vertrouwen en veiligheid bieden. Zorgen dat er geen hiërarchie ontstaat en een goede communicatie is van belang. Het opleggen van een behandelplan is niet nodig, maar het is belangrijker om ruimte te creëren voor de bewoner om zelf na te denken.

Duidelijk antwoord op de tweede vraag hebben we niet gekregen. Aan de ene kant werd benoemd dat er geen verantwoordelijkheden afgelegd dienen te worden naar ‘derden’, maar aan de andere kant (bij een andere organisatie) werd benoemd dat er functieomschrijvingen gemaakt worden waar bewoners niet bij betrokken worden. In het laatste geval staat er dus vast wie welke taken op zich neemt en daarbij hebben bewoners niks in te brengen. Bij weer een andere organisatie wordt het projectplan opgesteld door bewoners, waardoor de regie meer in handen ligt bij de bewoners zelf. Zo is er veel diversiteit onder de organisaties die aanwezig waren.

Ten slotte werd het derde onderwerp besproken, waarin aangegeven werd dat het van belang is om machtsongelijkheden te bespreken met de bewoners. Als ondersteuner wordt gekeken naar de bewoners die minder assertief zijn en daarbij wordt een manier gevonden waardoor dat ontwikkeld kan worden. Ondersteuners zijn te gast waardoor gelijkwaardigheid gecreëerd wordt.
Tijdens het gesprek wordt een dilemma gevormd: aan de ene kant heeft een grote groep behoefte aan regels die vaststaan, maar aan de andere kant wordt gezegd dat juist de inspraak van essentieel belang is. Ten slotte wordt aangekaart dat zelfbeheer gaat over het zelf/samen oplossen, dus dat bewoners elkaar opzoeken in plaats van ondersteuners.


Besturen van zelfbeheer


In deze workshop werd aandacht besteed aan het besturen en onderzoeken van zelfbeheer. Centraal stond de vraag hoe zelfbeheer het beste bestuurd kan worden. Bestuurders moeten durven loslaten en meer gaan faciliteren. Dat betekent dat zij minder leidend worden. Het boek Outreachend besturen in tijden van transitie gaat hier dieper op in.


Onderzoek naar zelfbeheer


Na de workshops vond een terugkoppeling plaats. De input zal worden gebruikt voor het onderzoek naar zelfbeheer. Zodra de interventiebeschrijving klaar is, zal deze te vinden zijn op de site van Movisie en van Eropaf! natuurlijk.

En daar blijft het niet bij. HVO-Querido heeft samen met Dienst Wonen Zorg en Samenleven van Amsterdam de toezegging gedaan om een vervolgonderzoek te financieren naar alle oud-bewoners van Je Eigen Stek. Zo kan in kaart gebracht worden hoe zij zelfbeheer hebben ervaren en hoe het er nu met hen voor staat.

Tot slot is een voorstel gedaan om een landelijk Platform Zelfbeheer in de maatschappelijke opvang op te richten. Dit kan onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring stimuleren. Samen sterk. En zo kunnen wij in de toekomst een luidere stem vormen naar politiek en financiers toe. Een aantal organisaties en personen hebben zich opgegeven om dit mede op te zetten.

Het vieren van een lustrum kan natuurlijk niet zonder een feestelijke afsluiting. De Evenaar heeft via De Meevaart voor alle drank gezorgd. De lunchroom Buren van de Waterheuvel heeft voor de overheerlijke borrelhapjes gezorgd. En een borrel kan niet zonder muziek. Via werkproject Muziekschool van HVO-Querido zijn boxen en een DJ-panel geregeld zodat een bewoner van Je Eigen Stek zijn talenten kon laten zien. Een mooie samenwerking tussen zelfbeheer en cliëntgestuurde projecten.

Iedereen, bedankt voor deelname en tot ziens!

maandag 30 september 2013

UITNODIGING

SLOTSYMPOSIUM RAAK-project Who knows?! 

Over de inzet van ervaringsdeskundigheid in de beroepspraktijkDatum: donderdag 31 oktober 2013

Tijd: 13.00 - 17.00 uur (met aansluitend ruimte & tijd om met elkaar na te praten)

Kosten: symposium is kosteloos

Locatie: Mozes en Aäronkerk (Ingang: Waterlooplein 207)


Doel Slotsymposium


De afgelopen twee jaar hebben de samenwerkingspartners Arkin, GGZ inGeest, HvO-Querido, het Instituut voor Gebruikers Participatie en Beleid (IGPB) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een aantal praktijken waarin gewerkt wordt met ervaringsdeskundigheid (verder) ontwikkeld en met onderzoek ondersteund, en het Traject Opleiding Ervarings Deskundigheid (TOED) geëvalueerd. De samenwerkingspartners wilden op deze wijze inzicht verkrijgen in de verschillende wijzen van inzet van ervaringsdeskundigheid in de beroepspraktijk, de beleving van cliënten met betrekking tot de inzet van ervaringsdeskundigheid, en wat nodig is voor zowel de ‘reguliere’ professional als de ervaringsdeskundige in termen van competenties, randvoorwaarden en handelingsruimte bij de inzet van ervaringsdeskundigheid. Tijdens dit slotsymposium worden de uitkomsten van dit project gepresenteerd.


Doelgroep slotsymposium


Het symposium is bedoeld voor iedereen die bij het project betrokken is geweest en voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp ervaringsdeskundigheid in de beroepspraktijk. Dus stuurt u deze uitnodiging vooral door naar collega’s en/of andere geïnteresseerden. Ook zij zijn van harte welkom!

Dagvoorzitter: Arend Jan Heerma van Voss


Programma


13.00: Ontvangst met koffie & thee
13.30: Welkomstwoord & korte achtergrond RAAK-project Who knows?!
13.45: Presentatie onderzoeksresultaten RAAK –Who knows?! door Joep Holten en Max Huber ((docent)onderzoekers Hogeschool van Amsterdam)
14.15: Panel reflecteert op eindproducten RAAK-Who knows?!
14.50: Uitreiking boekjes & dank aan betrokken Communties of Practice
15.00: Martijn Kole (HEE docent & adviseur raad van bestuur stichting beschermende woonvormen Utrecht en) aan ’t woord
15.15 - 15.45: Koffie- en theepauze
15.45 - 16.45: Uiteen in workshops:
1. Evaluatie van de TOED
2. Het Wellness Recovery Action Plan (WRAP)
3. In gesprek met diverse praktijken over de inzet van ervaringsdeskundigheid
4. Ervaringsdeskundigheid in het HvA-onderwijs
5. In gesprek over de toekomst: hoe gaan we verder?
16.45: Napraten nav de ‘flappengallerij’

We horen wel graag of u bij het symposium aanwezig bent in verband met de benodigde catering. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven dan kan dat alsnog via deze link: bij Gudy Koning (mocht dat niet lukken, dan kunt u ook mailen naar: g.koning@hva.nl)

Hopelijk tot dan!

Vriendelijke groet, mede namens mijn collega’s en de samenwerkingspartners,

Lisette Desain
Projectleider Who knows?!
Lectoraat Outreachend werken en Innoveren
Kenniscentrum Maatschappij en Recht
Hogeschool van Amsterdam/ DMR

woensdag 11 september 2013

Vooraankondiging Slotsymposium RAAKproject Who knows?!


Graag alvast in uw agenda noteren:
do 31 oktober 2013 van 13.00u-17.00u (met aansluitend een borrel).

Op die dag vindt het slotsymposium  plaats van het RAAKproject Who knows?!

Doel Slotsymposium
De afgelopen twee jaar hebben de samenwerkingspartners Arkin, GGZ inGeest, HvO-Querido, het Instituut
voor Gebruikers Participatie en Beleid (IGPB) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een aantal praktijken in ervaringsdeskundigheid (verder) ontwikkeld en met onderzoek ondersteund, en het Traject Opleiding Ervarings Deskundigheid (TOED) geëvalueerd. De samenwerkingspartners wilden op deze wijze inzicht verkrijgen in de verschillende wijzen van inzet van ervaringsdeskundigheid in de beroepspraktijk. Daarnaast stond de beleving van cliënten rond de inzet van ervaringsdeskundigheid centraal en werd de behoefte onderzocht van zowel de ‘reguliere’ professional als de ervaringsdeskundige in termen van competenties, randvoorwaarden en handelingsruimte bij de inzet van ervaringsdeskundigheid. Tijdens dit slotsymposium worden de uitkomsten van dit project gepresenteerd.

Doelgroep Slotsymposium
Het symposium is bedoeld voor iedereen die bij het project betrokken is geweest en voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp ervaringsdeskundigheid in de beroepspraktijk. Dus s
tuurt u deze vooraankondiging vooral door naar collega’s. Ook zij zijn van harte welkom!

De officiële uitnodiging met het programma en de locatie volgt na de zomervakantie (wordt een locatie in Amsterdam).

We horen graag of u bij het symposium aanwezig bent in verband met capaciteit van de ruimte en benodigde catering. U kunt zich opgeven via deze link:  bij Gudy Koning  (mocht dat niet lukken, dan kunt u ook mailen naar: g.koning@hva.nl)

Hopelijk tot dan!

donderdag 29 augustus 2013

Uitnodiging conferentie zelfbeheer

Wanneer:           donderdag 26 september 2013
Waar:                  bij ‘De Evenaar’ op het Ambonplein 59, 1094 PW te Amsterdam
Waarom:            doel van deze conferentie is het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de verschillende voorzieningen, en het verkennen van de mogelijkheden van het oprichten van een platform Zelfbeheer in de maatschappelijke opvang.
Het programma ziet er als volgt uit:
Voor ieder die een lunch wil is welkom vanaf 12.30 uur. Daarna beginnen we met een inleiding door Je Eigen Stek. Vervolgens gaan Max Huber (Eropaf en Hogeschool van Amsterdam) en Mathijs Tuynman (Trimbos-instituut) vertellen wat tot nu toe door onderzoek bekend is over zelfbeheer. Daarna zijn er vier workshops: workshops voor bewoners, workshop voor ondersteuners, workshops voor beleidsmedewerkers/managers/bestuurders en een workshop voor onderzoekers. Na de workshops vindt er een terugkoppeling plaats en wordt een aanzet gemaakt tot het oprichten van een platform Zelfbeheer in de maatschappelijke opvang. We sluiten af met een borrel en muziek. 
12.30-13.30        Aanvang en lunch
13.30-14.00        Introductie Je Eigen Stek
14.00-14.45        Max Huber en Mathijs Tuynman over onderzoek zelfbeheer
14.45-15.00        Pauze
15.00-16.00        Workshops
16.00-16.45        Terugkoppeling en aanzet tot platform Zelfbeheer
16.45-17.00        Afsluiting
17.00-19.00        Borrel, muziek en feestelijke afsluiting
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via project.jeeigenstek@gmail.com o.v.v. aanmelden conferentie zelfbeheer.
Stuur deze uitnodiging graag door naar de bewoners/cliënten, ondersteuners, beleidsmedewerkers/managers/bestuurders of ambtenaren/wethouders die betrokken zijn bij de (startende) voorziening in zelfbeheer!
Laat het ons ook aub weten als u met meerdere personen komt.

Tot dan!

donderdag 13 juni 2013

HVA LEERT VAN KRACHTGERICHTE INITIATIEVEN USA

(artikel op hva.nl)


Voor de nieuwspagina van de HvA is Rosalie, één van de reizigers, geinterviewd:

Een roadtrip door de USA, maar dan om te leren van empowerment, herstel en ervaringsdeskundigheid van burgers. Een zeskoppige HvA-delegatie van onderzoekers en docenten reisde daarvoor 3 weken door de States. ‘Je ziet op straat de gevolgen van het ontbreken van de verzorgingsstaat: de vele daklozen, de armoede. Maar daar staan ontzettend mooie projecten tegenover, vaak van burgers zelf.’
Drie onderzoekers en twee docenten van het Domein Maatschappij en Recht reisden begin dit jaar samen met een collega uit de praktijk ruim 7000 km door alle windstreken van de VS.
‘Wij werken vanuit de krachtgerichte benadering, en die komt uit de VS. Dat is een heel positieve benadering: het gaat uit van de kracht van burgers zelf, en niet zozeer van cliënten. De VS is geen verzorgingsstaat, maar juist daarom komen ervaringsdeskundigen daar voor hun rechten op en zijn er veel initiatieven vanuit de gemeenschap zelf,’ zegt Rosalie Metze, onderzoeker bij Kenniscentrum Maatschappij en Recht.

Empowerment naast ellende

Troosteloze achterstandswijken, daklozen die rondom een vuurtje staan: de beelden van de ellende op de straten van de VS kennen we maar al te goed. Maar juist vanwege die harde zelfkant gebeurt van alles in talloze shelters, tehuizen en zelforganisaties: ‘Sociaal werkers en andere betrokken werken hier veel activistischer en waardegeladen. Ervaringsdeskundigen zetten zich vaak in als hulpverlener; cliënten hebben hier daarom veel meer een stem.’

WRAP: je eigen plan voor herstel

WRAPConsumers, peer workers, practitioners, managers, directeuren, studenten, onderzoekers, professoren: de delegatie sprak ze allemaal. Ook volgde een van hen in Oakland een WRAP-training. Dit Wellness Recovery Action Plan houdt in dat de cliënt een eigen plan maakt voor datgene wat hem/haar helpt bij herstel of in een nieuwe crisissituatie. Voor iedereen helpt iets anders, zo creëer je je eigen Wellness Toolbox. De HvA-onderzoekers gaan nu de mogelijkheden voor WRAP in Nederland onderzoeken.

Vrijheid of niets te verliezen?

De positieve empowerment-gerichte benadering in de VS heeft de delegatie geïnspireerd, maar-zo leerde de delegatie ook van professor Segal van Berkeley- self empowerment wil niet zeggen dat cliënten het allemaal zelf moeten oplossen. Een stabiele omgeving(huisvesting) is voor cliënten de beste voorspeller van kwaliteit van leven. Want anders wordt vrijheid synoniem voor nothing left to lose.
De delegatie neemt de geleerde lessen mee naar Nederland, en gaat het hier verwerken in het onderzoek, de beroepspraktijk en het curriculum. De twee docenten ontwikkelen nu gezamenlijk voor SPH en MWD een vak waarin de krachtgerichte benadering uit de VS terugkomt.

 Via: http://www.hva.nl/nieuws/2013/06/03/hva-delegatie-leert-van-burgeriniatieven-in-usa/

maandag 27 mei 2013

Bruisende slotconferentie, presentatie boek, prezi en videokanaal

Het is donderdag 23 mei 2013, de dag waarop we de ervaringen van onze reis naar Amerika mogen presenteren aan de buitenwereld. In januari 2013 zijn we met een groep van 6 mensen – docenten, onderzoekers en een praktijkwerker/ student van de master social work -  naar verschillende steden in Amerika geweest om krachtgerichte, cliëntgestuurde en herstelgerichte praktijken te bezoeken en onderzoekers te spreken die zich met deze praktijken bezig houden. De inspirerende, interessante en prachtige ervaringen die we daar hebben opgedaan, wilden we graag delen met zo veel mogelijk mensen. Dit hebben we al tijdens de reis gedaan door een blog bij te houden en dit symposium is ervoor bedoeld om met mensen in gesprek te gaan over wat we hiervan mee kunnen nemen voor onze (onderwijs)praktijken in Nederland.

Meteen zodra de zaal open gaat, stroomt een zeer gemelleerd publiek binnen: docenten, ervaringsdeskundigen, managers, onderzoekers, sociale professionals etc. Er is zelfs een delegatie uit België, waarmee we samenwerken in een EU-project gericht op krachtgerichte best-practices. De foto’s worden verzorgd door een groep ouderen uit België die een fotografie cursus volgen. En zo gebeurt er van alles in de overvolle zaal. 

In het plenaire deel begint de dagvoorzitter en één van de reizigers, Michiel Lochtenberg, met een bedankje richting de organisaties die de reis mede mogelijk hebben gemaakt. Bij deze nogmaals veel dank aan de care factory, Je Eigen Stek, LSR, Stichting Eropaf, De Omslag, HVO-Querido, De Vrijwilligersacademie en
natuurlijk de Hogeschool van Amsterdam! Vervolgens komen Dick Herweg (internationalisering domein Maatschappij en Recht, HvA) en Rokus Loopik (ondernemer en regulier Amerika-ganger) aan het woord om een beeld te geven van waarom internationale uitwisseling zo belangrijk is, en Joep Holten (mede-reizer) presenteert de Prezi waarin onze reis in vogelvlucht voorbij komt. Ter afsluiting van het plenaire deel reikte Michiel de publicatie – een Engelstalige bundeling van onze blog-berichten - uit aan de organisaties die ons hebben geholpen dit mogelijk te maken.
 
Na de pauze verspreiden de aanwezigen zich over vier workshops: een over herstel en empowerment d.m.v. WRAP (Wellness Recovery Action Plan); een over consumer-rum organisaties; een over sociaal ondernemen in Amerika; en een over internationale en interdisciplinaire samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en praktijk. Het waren vier workshops met zeer verschillende vormen en onderwerpen maar allemaal met hetzelfde uitgangspunt: wat kunnen we in Nederland leren van vormen die in Amerika zijn gevonden om mensen meer vanuit krachten, herstel en empowerment te benaderen?


De geanimeerde gesprekken tijdens de borrel lieten zien dat het symposium veel mensen stof tot nadenken heeft gegeven en dat we hier zeker met elkaar over verder moeten blijven praten!

Presentaties

Overkoepelende Prezi

Multidimensional Evidence Based Practice

Consumer Run Organizations

Go Big or Go Home (Sociaal ondernemen)

WRAP (herstel en empowerment)

Boek

Krachtwerk on Tour: 26 practices of empowerment and recovery

Videos

Overzicht pagina, met alle pitches en extra filmmateriaal

Videokanaal op Youtube

Extra video via Rokus Loopik over CRO in Philadelphia

vrijdag 26 april 2013

Uitnodiging Conferentie


Krachtwerk on tour in de USA

Datum: Donderdag 23 mei 2013
Tijd: van 14.00u-17.00u
Locatie: Kohnstamzaal (9e verdieping Kohnstamgebouw), Wibautstraat 2, Amsterdam
Kosten: geen
In januari en februari van dit jaar zijn wij – docenten, onderzoekers en professionals - naar de Verenigde Staten afgereisd. We hebben daar diverse praktijken, ontwikkelaars en onderzoekers bezocht die zich - net als wij - bezig houden met thema's als herstelondersteuning, cliëntsturing, empowerment en ervaringsdeskundigheid. Deze conferentie biedt de gelegenheid hiervan verslag te doen: wat hebben we geleerd, waar waren we van onder de indruk, welke inspiratie en kennis hebben we mee terug genomen, en wat denken jullie hiervan? Bij deze bent je van harte uitgenodigd voor deze middag!

Programma:
13.30-14.00    Inloop
14.00-14.15    Welkomstwoord door Dick Herweg
14.15-14.45    Joep Holten vertelt wat we hebben gezien en wie we hebben ontmoet
14.45-15.00    Rokus Loopik vertelt over waarom hij van Amerika houdt
15.00-15.15    Uitreiking eerste exemplaar publicatie
15.30-17.00    3 workshops:
1)  Internationale en interdisciplinaire samenwerking met de praktijk, onderwijs en onderzoek
2) Herstel en Empowerment d.m.v. WRAP
3) Consumer-run organizations
Vanaf 17.00    Napraten tijdens de borrel

Stuur deze uitnodiging vooral door naar anderen die hierin geïnteresseerd zijn, zij zijn van harte welkom. Hopelijk tot dan! Aanmelden via: deze website

Vriendelijke groet,

Eefje Driessen, Joep Holten, Max Huber, Michiel Lochtenberg, Rosalie Metze en Paulina Sedney

Mede mogelijk gemaakt door: